Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA • Mayo 22, 2017 – LUNES sa Ikaanim na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay / Santa Rita de Cascia, relihiyosa
  Masiglang araw ng Lunes sa inyong lahat mga kapatid.  Purihin natin ang Banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpatotoo kay Jesus na ating Tagapagligtas!   Sa tulong ng Kanyang biyaya, muli nating buksan ang ating puso at isipan sa pagtanggap ng Mabuting Balita na ayon kay San Juan kabanata labinlima, talata dalawampu’t anim hanggang kabanata labing-anim, talata apat. ...
  continue reading
 • Mayo 21 2017 – LINGGO Ikaanim na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
  Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa ikaanim na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.  Pasalamatan natin Siya sa pagkaloob sa atin ng bagong Tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na laging nagpapaalala na mamuhay sa katotohanan.  Ito ang tema ng Mabuting Balitang maririnig natin ayon kay San Juan kabanata labin-apat, talata labinlima hanggang dalawampu’t isa. ...
  continue reading
 • Mayo 20, 2017 – SABADO sa Ikalimang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay / San Bernardino de Siena, pari
  Maligayang araw ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Ipagbunyi natin ang ating Panginoong Jesus!  Naranasan n’yo na bang ma-usig dahil naninindigan kayo sa katotohanan at katapatan sa Salita ng Diyos?  May paalala si Jesus sa atin para lumakas ang ating loob.  Ito ang tema ng Mabuting Balitang maririnig natin ayon kay San Juan kabanata labinlima, talata labinwalo hanggang dalawampu’t isa. ...
  continue reading
Displaying 1-3 of 565 items

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2017 by Daughters of St. Paul