Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA

 • Agosto 06, 2017 – LINGGO / Ang Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon

   

  Dn 7:9-10, 13-14 – Slm 97 – 2 P 1:16-19 – Mt 17:1-9

  Mt 17:1-9           

  Isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at ang kapatid nitong si Juan, at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. Nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila: nagningning gaya ng araw ang kanyang mukha at kuminang na puting-puti ang kanyang damit gaya ng liwanag. At nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus .

  Kaya nagsalita si Pedro at sinabi niya: “Panginoon, mabuti at narito tayo. Kung gusto mo, gagawa ako ng tatlong kubol: isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias.

  Nagsasalita pa si Pedro nang takpan sila ng isang makinang na ulap. At mula sa ulap ay narinig ang salitang ito: “Ito ang Aking Anak, ang Minamahal, ang aking Hinirang;  pakinggan ninyo siya.”

  Nang marinig iyon ng mga alagad, napasubsob sila sa lupa, na takot na takot. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, at sinabi: “Tumayo kayo, huwag matakot.” At pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus. At sa pagbaba nila mula sa bundok, inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin kaninuman ang pangitain hanggang maibangon ang Anak ng Tao mula sa mga patay.

  PAGNINILAY

  Ibinahagi pa rin ni Sr. Rose Agtarap ang pagninilay sa Ebanghelyo  ngayon.  Kapatid, may dinadala ka bang mabigat na problema? Karamdaman? Sama ng loob? Pagdurusa? Malapit ka na bang sumuko o umayaw sa buhay?  Huwag kang bibitaw!  Pakinggan mong muli ang ebanghelyo natin sa araw na ito – ang Kapistahan ng Pagbabagong-Anyo ng Panginoon.  Bago pa mangyari... alam na ng Panginoon na hirap at sakit ang daranasin niya sa Jerusalem. Kaya’t isinama niya si Pedro, Jaime at Juan sa bundok. Nakita nila ang kanyang kaluwalhatian - at narinig nila ang tinig ng Ama.  Ano ang ibig ipahiwatig ni Jesus sa kanila at sa atin din na mga disipulo niya sa panahon ngayon?  Wala sa paghihirap at kamatayan ang huling halakhak. Maaring ito lang ang nakikita natin ngayon dahil sa hirap na ating binabata. Pero huwag nating kalimutan ang luwalhati na nakalaan para sa atin kasama ng Panginoon. At upang malampasan natin nang matiwasay ang lahat ng hilahil sa lupa, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus at sundin natin ang sinabi ng Ama: “Ito ang aking Anak. Ang minamahal. Pakinggan ninyo siya.”  Panginoon, huwag mo pong itulot na mawala ka sa aming pananaw sa araw-araw. Amen.Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2018 by Daughters of St. Paul