BAGONG UMAGA

 • ENERO 14, 2018 – Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

  JUAN 1:35-42

  Naroon [sa Betaraba, sa kabilang ibayo ng Jordan] si Juan at dalawa sa kanyang mga alagad. Pagkakita niya kay Jesus na naglalakad, ito ang kanyang sinabi: “Hayan ang Kordero ng Diyos.” At narinig ng dalawang alagad ang kanyang binigkas at sinundan nila si Jesus.  Lumingon si Jesus at nakita niya silang sumusunod sa kanya, at sinabi niya sa kanila: “Ano ang hinahanap ninyo?” Sumagot naman sila sa kanya:  “Rabbi (na kung isasalin ay Guro), saan ka nakatira?”  At sinabi niya sa kanila: “Halikayo at makikita n’yo.”  At pumaroon sila at nakita nila kung saan siya tumutuloy, at maghapon silang nanuluyan sa kanya. Mag-iikaapat ng hapon ang oras noon. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro ay isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod sa kanya.  Una niyang hinanap ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya: “Natagpuan namin ang Mesiyas (na kung isasalin ay Pinahiran).”  Inihatid niya siya kay Jesus.  Pagkakita sa kanya ni Jesus, sinabi niya: “Si Simon ka na anak ni Juan.  Kefas ang itatawag sa iyo (na kung isasalin ay Pedro).”

  PAGNINILAY:

  Ano ang hinahanap ninyo?  Ang katanungang ito ni Jesus, nananatiling makahulugan at makabuluhan magpahanggang ngayon. Ano nga ba ang hinahanap natin sa araw-araw nating pag-iral sa mundo?  Ano ang ating mga inaasam-asam, ang taimtim na hangarin ng ating puso sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga?  Ang makapaglingkod ba sa Diyos at sa kapwa?  Ang makapagdulot ng aliw sa mga dukha at nahihirapan? O pansariling kasiyahan at gimik lang ang ating pinagkakaabalahan?  Mga kapanalig, napakahalaga ng sagot natin sa tanong na ito ni Jesus, dahil ito ang magbibigay ng direksiyon kung paano natin gagamitin ang buong maghapong pinahiram ng Diyos.    Malalim ang katanungang ito ni Jesus na kung ating bibigyang-pansin at pagninilayan, maghahatid ito sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa buhay.  Ano nga ba ang hinahanap natin sa buhay?  Ano bang gawain ang mas pinaglalaanan natin nang maraming oras sa buong maghapon?  Sa ating kapanahunan, napakaraming iniaalok ang mundo para linlangin ang tao sa kung anu-anong uri ng pangangailangan.  Hindi na mabilang ang pang-aabala na dala ng social media.  Minsan, dito na nauubos ang oras natin at hindi na natin namamalayan ang mabilis na paglipas ng oras.  Nandidiyan din ang mga bagong pasyalan, kainan, at iba’t ibang uri ng pagkakakitaan.  Pero matapos nating maranasan ang panandaliang saya na dulot ng mga libangang ito, minsan napapagod na tayo at nagsasawa, kaya naitatanong tuloy natin, “Hanggang ganun na lang ba ang buhay?”  Sa araw na ito, makipag-usap tayo sa Panginoong Jesus sa taimtim na panalangin, at ilahad sa Kanya ang tunay nating hinahanap sa buhay.  Panginoong Jesus, Kayo po ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay.  Masumpungan ko nawa kayo bilang aking daan, katotohanan at buhay, ang tunay na magdadala sa akin sa buhay na ganap at kasiya-siya.  Amen.

   Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul