Philippines - Malaysia - Papua New Guinea - Thailand Province

BAGONG UMAGA

 • Setyembre 16, 2017 – SABADO sa Ika-23 Linggo ng Taon

  1 Tm 1:15-17 - Slm 113:1b:-2.3-4.5a, 6-7 - Lk 6:43-49

  Lk 6:43-49

  Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad:  “Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno nama’y hindi makapamumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa bunga nito. Hindi makapipitas ng igos mula sa tinikan ni makaaani ng ubas mula sa dawagan. Naglalabas ang taong mabuti ng mabuting bagay mula sa yaman ng kabutihan sa kanyang puso; ang masama nama’y naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang kasamaan. At umaapaw nga mula sa puso ang sinasabi ng bibig.”

   “Bakit pa n’yo ako tinatawag na ‘Panginoon, Panginoon,’ pero hindi n’yo naman tinutupad ang aking sinasabi?”

   “Ilalarawan ko sa inyo ang lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at tumutupad nito. May isang taong nagtatayo ng bahay, na humukay ng malalim at sa batuhan inilagay ang mga pundasyon. Pagdating ng baha, hinampas ng agos ang bahay na iyon pero wala itong lakas para yanigin iyon dahil mabuti ang pagkakatatag niyon.”

   “At kung may nakaririnig ngunit di naman nagsasagawa, matutulad siya sa nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng lupa na wala namang pundasyon. Hinampas ito ng agos at kaagad bumagsak.  Anong laki ng pagkawasak ng bahay na iyon!”

  PAGNINILAY

  May kasabihan na kung ano ang bukambibig, siya ang laman ng dibdib.  Sa pamamagitan ng ating bibig nahahayag ang ating mga saloobin.  Hindi man tayo magsalita, nababasa sa ating mga ngiti ang ating kasiyahan.  Maging ang nag-uumapaw na galit at hinagpis sa ating puso, nahahayag sa mga salitang ating binibitawan.  Pero maaari rin namang itago ng mga salita ang tunay na nilalaman ng ating puso.  Kaya nga sinasabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, “Bakit n’yo pa ako tinatawag na ‘Panginoon, Panginoon,’ pero hindi n’yo naman tinutupad ang aking sinasabi?  Mga kapatid, mahalaga ngang ipahayag ang pagkilala kay Jesus bilang Panginoon, pero hindi ito ang magpapatunay ng pagsunod natin sa Kanya.  Magaganda man ang ating mga sinasabi tungkol sa Panginoon, balewala ito, kung hindi natin isinasabuhay ang Kanyang mga turo.  Ang matapat nating pagtupad sa Kanyang mga aral bunga ng ating malinis na puso, ang magpapatunay ng ating pananalig sa Kanya.  Kaya nga’t tinawag ni Jesus na mga mapagkunwari ang mga Pariseo dahil sa kabila ng kanilang pangangaral at mahigpit na pagtupad sa Batas ni Moises, pinangingibabawan sila ng pagmamatuwid at kawalan ng habag sa kapwa.  Pakitang-tao lang ang kanilang pagsamba sa Panginoon.  Sa’yong buhay kapatid, masasabi mo bang nakikita sa iyong buhay pananampalataya at pakikipagkapwa tao ang pananalig mo sa Diyos?  Panginoon, marapatin Mo pong makapagpatotoo ako sa aking pananampalataya hindi lang sa salita, kundi higit sa gawa.  Amen.Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2018 by Daughters of St. Paul