BAGONG UMAGA

 • Marso 07, 2017 – MARTES sa Unang Linggo ng Kuwaresma / Santa Perpetua at Santa Felicidad

   

  Is 55:10-11 - Slm 34 - Matthew 6:7-15

  Matthew 6:7-15

  Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad:  “Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita nang magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano; naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam ng inyong Ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa man kayo humingi.

               “Kaya ganito kayo manalangin:

                 Ama naming nasa Langit, sambahin ang Ngalan mo,

                    dumating ang Kaharian mo,

                 sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Langit.

                    Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,

                     patawarin mo ang aming mga pagkakautang

                 gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin.

               Huwag mo kaming dalhin sa tukso, at iligtas mo kami sa Masama.

  “Kung patatawarin ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa Langit. At kung hindi n'yo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama.” 

  PAGNINILAY

  Marunong ba talaga tayong manalangin?  Ano kadalasan ang nilalaman ng ating panalangin?  Marahil ang ilan sa inyo sasagot, siyempre naman!  Mula pa pagkabata hanggang sa edad ko ngayon nakasanayan ko ng manalangin.  Nagsisimba ako tuwing linggo, at kung minsa’y pati Miyerkules at unang Biyernes, nagnonobena din ako at nagrorosaryo din pag minsan.  Kapatid, tumahimik ka sandali, ito na ba ang panalanging ganap at kalugod-lugod sa Panginoon? Sa Ebanghelyo ngayon, tinuruan tayo ni Jesus ng tamang pananalangin – ang dasal na Ama Namin.  Taglay ng dasal na ito ang pagkilala sa Diyos bilang ating Ama, na nakakaalam ng ating pangangailangan.  Sa totoo  lang, alam na ng Diyos ang ating sasabihin bago pa natin buksan ang bibig para manalangin.  Kaya kailangang magdasal tayo katulad ng isang bata na nakikilala ang kanyang ama, nais makapiling ang ama at sabihin sa kanya, Mahal kita Itay, gusto kitang kasama.  Ang dasal na ito nakatuon sa ating relasyon sa Ama, at hindi sa pagsabi lamang ng ating mga pangangailangan. Ganap na panalangin ito ng isang bata na nagmamahal at nagpaparangal sa kanyang ama.  Mga kapatid, hindi tayo marunong manalangin ng wasto.  Kaya’t kailangan tayong lumapit kay Jesus at hilingin sa Kanya na turuan tayong manalangin.  Marami Siyang ipinangaral sa maikling panahon ng Kanyang pamamahayag sa mga tao, pero isang panalangin lang ang itinuro Niya sa mga alagad: ang Ama Namin. Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul