Ang Buhay Ay Isang Awit

30-minutong radio drama na nagpapatotoo na ang buhay, gaano man ito kahirap at kasalimuot paminsan, ay maituturing pa ring isang awit… kung kasama natin ang Diyos na nagpapalakas sa atin. Napapanahong pagsasadula ng Salita ng Diyos ayon sa Bagong Tipan. Hango sa mga tunay na karanasan ng buhay sa kasalukuyang panahon. Sinaliwan ng angkop na awitin nakaaantig sa ating damdamin, kapupulutan ng aral, inspirasyon at pag-asa sa ating pang-araw-araw na pagharap sa mga pagsubok sa buhay.No article found

Listen to our radio programs

© Copyright 2009-2019 by Daughters of St. Paul