HUNYO 16, 2019 DAKILANG KAPISTAHAN NG BANAL NA ISANGTATLO (K)

 

EBANGHELYO: Jn 16:12-15 

 

PAGNINILAY:

Mga kapatid, isang napakagandang pagbati sa pasimula ng Misa ang bumubungad sa bayan ng Diyos.  “Ang pagpapala ni JesuKristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’y sumainyong lahat.” Sa pagdiriwang ngayon ng Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos, sinisikap nating unawain ang ugnayan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.  Maaalalang umusbong ang Kristiyanismo sa paniniwalang monotheismong Israel:  may iisang Diyos lamang na dapat mahalin at sambahin.  Pero nauunawaan ng mga Kristiyano na tuwing nakakatagpo nila ang Diyos, hindi nila ito nakikita bilang nag-iisa, kundi bilang Diyos na kumikilos, bilang Diyos na lumalapit sa tao, at bilang Diyos na nakikipag-ugnayan.  Oo, iisa lamang ang Diyos, pero hindi Siya nag-iisa.  Ama ang Diyos na siyang lumikha ng daigdig, na kung saan ang lalaki at babae ang kanyang pangunahing nilikha.  Nang nadapa ang sangkatauhan, isinugo ng Ama ang Anak na Nagkatawang Tao bilang si Jesus ng Nazaret. Isinugo din ng Diyos ang Banal na Espiritu kay Jesus at sa Muling Pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatayan, isinugo din ng Diyos ang Espiritu, “ang Panginoon at Tagapagbigay ng Buhay sa mga mananampalataya. Mga kapatid, totoong magkakaiba sa isa’t isa ang mga banal na persona, pero nabibigkis sila ng pag-ibig. Tinanggap ng Anak ang Kanyang pagiging tao bilang pagsunod sa kalooban ng minamahal niyang Ama na nagnanais na iligtas ang mga tao sa pamamagitan Niya.  Hindi nanguyapit si Jesus sa Kanyang pagiging kapantay ng Diyos; sa halip, pinawi Niya ang Kanyang sarili, tumulad sa mga tao. Nang matupad na ang Kanyang misyon sa lupa, isinugo ng Ama ang Banal na Espiritu sa Ngalan ng Anak. Isang modelo ng pagkakaisa ang pagiging isa ng Ama, Anak at Espiritu Santo.  Ganito rin ang nagaganap sa tuwing tayo’y nakikibahagi sa banal na Eukaristiya.  Ganito rin ang panalangin ng Panginoong Jesus para sa ating lahat, ang tayo’y maging isa katulad ng kanilang pagiging isa.  

PANALANGIN:

O, Banal na Santatlo, aming Diyos itulot Mong magkaisa kami sa Iyong pagmamahal sa kabila ng aming pagkakaiba-iba. Amen.