orcategory: BAGONG UMAGA

OCTOBER 1, 2020 – HUWEBES SA IKA-26 NA LINGGO NG TAON | Paggunita kay Santa Teresita ni Jesus, dalaga at pantas ng Simbahan

EBANGHELYO: Lk 10:1-12 Humirang ang Panginoon ng iba pang pitumpu’t dalawa at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila: “Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa; idalangin ninyo sa panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang …

OCTOBER 1, 2020 – HUWEBES SA IKA-26 NA LINGGO NG TAON | Paggunita kay Santa Teresita ni Jesus, dalaga at pantas ng Simbahan Read More »

SEPTEMBER 29, 2020 – MARTES SA IKA-26 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan nina San Miguel, San Gabriel at San Rafael, mga arkanghel

EBANGHELYO: Jn 1:47-51 Nakita ni Jesus na palapit sa kanya si Natanael at sinabi n’ya tungkol sa kanya: “Hayan ang tunay na Israelitang walang pagkukunwari.” “Paano mo ako nakilala?” “Bago pa man tawagin ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, nakita na kita.” “Rabbi, ikaw ang Anak ng Diyos, ikaw ang Hari ng …

SEPTEMBER 29, 2020 – MARTES SA IKA-26 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan nina San Miguel, San Gabriel at San Rafael, mga arkanghel Read More »

SEPTEMBER 28, 2020 – LUNES SA IKA-26 NA LINGGO NG TAON | Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, mga martir

EBANGHELYO: Lk 9:46-50 Nangyari na ikinabahala ng mga alagad kung sino nga kaya sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang pinagtatalunan nila sa kanilang isipan kaya kumuha s’ya ng isang bata at pinatayo sa tabi nila. At sinabi n’ya sa kanila: “Tumatanggap sa akin, ang tumatanggap sa batang ito, sa Ngalan ko, At tumatanggap sa …

SEPTEMBER 28, 2020 – LUNES SA IKA-26 NA LINGGO NG TAON | Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, mga martir Read More »

SEPTEMBER 27, 2020 – IKA-26 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

EBANGHELYO: Mt 21:28-32 Nagpatuloy si Jesus: “Ano sa palagay n’yo? May dalawang anak ang isang tao. Lumapit s’ya sa isa at sinabi: ‘Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa aking ubasan.’ Sumagot ang anak: ‘Ayoko.’ Ngunit pagkatapos ay nagbagong-isip s’ya at pumunta. Pinuntahan din ng ama ang pangalawang anak at gayundin ang sinabi. Sumagot naman ang …

SEPTEMBER 27, 2020 – IKA-26 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON Read More »