orcategory: BAGONG UMAGA

ABRIL 5, 2020 – LINGGO NG PALASPAS SA PAGPAPAKASAKIT NG PANGINOON

EBANGHELYO: Mateo 21:1-11 Malapit na sila sa Jerusalem, [ang maraming taong sumusunod kay Jesus]  at pagdating nila sa Betfage at Betania, sa Bundok ng mga Olibo, inutusan ni Jesus ang dalawang sa kanyang nga alagad: “Pumunta kayo sa kabilang ibayo at may makikita kayo roong isang asnong nakatali na di pa nasasakyan ninuman. Kalagan n’yo ito at …

ABRIL 5, 2020 – LINGGO NG PALASPAS SA PAGPAPAKASAKIT NG PANGINOON Read More »

ABRIL 2, 2020 – HUWEBES SA IKALIMANG LINGGO NG KUWARESMA

EBANGHELYO: Juan 8:51-59 Sinabi ni Jesus sa mga Judio: “Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, kung may magsakatuparan ng aking salita, hinding-hindi niya masisilayan ang kamatayan.” Kaya sinabi sa kanya ng mga Judio: “Alam na namin ngayon na may demonyo ka nga. Namatay si Abraham pati ng Mga Propeta, at sinasabi mong ‘Kung may magsasakatuparan ng aking …

ABRIL 2, 2020 – HUWEBES SA IKALIMANG LINGGO NG KUWARESMA Read More »

ABRIL 1, 2020 – MIYERKULES SA IKALIMANG LINGGO NG KUWARESMA

EBANGHELYO: Juan 8:31-42 Sinabi ni Jesus sa mga Judiong naniwala sa kanya: “Kung mananatili kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at magpapalaya sa inyo ang katotohanan.” Sumagot sila sa kanya: “Binhi ni Abraham kami at hinding-hindi kami nagpapaalipin kaninuman. Paano mong masasabing ‘magiging Malaya kayo?’ Sumagot sa kanila …

ABRIL 1, 2020 – MIYERKULES SA IKALIMANG LINGGO NG KUWARESMA Read More »