orcategory: BAGONG UMAGA

ENERO 27, 2022 – HUWEBES SA IKATLONG LINGGO NG TAON | Santa Angela Merici, dalaga

Magandang buhay ginigiliw kong kapatid kay Kristo!  Ikadalawampu’t pito ngayon ng Enero, ginugunita natin si Santa Angela Merici na isang dalaga.  Naglaan siya ng buhay para hubugin ang murang kaisipan ng mga bata upang maging instrumento sila sa pagbuo ng mabuting pamayanan sa hinaharap.  Pasalamatan natin ang Diyos kay Santa Angela Merici, at sa tulong ng kanyang panalangin …

ENERO 27, 2022 – HUWEBES SA IKATLONG LINGGO NG TAON | Santa Angela Merici, dalaga Read More »

ENERO 26, 2022 – MIYERKULES SA IKATLONG LINGGO NG TAON | Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga Obispo

Mapagpalang araw ng Martes ginigiliw kong kapatid kay Kristo.  Kahapon, ipinagdiwang nating ang Pagbabagong-loob ni San Pablo Apostol.  Ngayon naman, pinaparangalan ng Simbahan ang dalawang malapit na kasama ni san Pablo sa kanyang pangangaral – sina San Timoteo at San Tito.  (Nagbalik-loob si San Timoteo sa Kristiyanong pananampalataya sa tulong ni San Pablo.  Si San Tito naman ay isa …

ENERO 26, 2022 – MIYERKULES SA IKATLONG LINGGO NG TAON | Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga Obispo Read More »

ENERO 25, 2022 – MARTES SA IKATLONG LINGGO NG TAON | Kapistahan ng Pagbabalik-loob ni San Pablo, apostol

Purihin ang Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng Kapistahan ng Pagbabalik-loob ni San Pablo Apostol.  Mahalagang bigyang-pansin na sa lahat ng mga banal, tanging Si San Pablo Apostol lamang ang may espesyal na pagdiriwang ng kanyang Pagbabalik-loob. Dahil mahalaga ito sa kasaysayan ng paglaganap ng pananampalatayang Kristiyanismo sa buong mundo.  Si San Pablo Apostol, ang nagpakilala kay …

ENERO 25, 2022 – MARTES SA IKATLONG LINGGO NG TAON | Kapistahan ng Pagbabalik-loob ni San Pablo, apostol Read More »

ENERO 24, 2022 – LUNES SA IKATLONG LINGGO NG TAON | San Francisco de Sales, Obispo at pantas ng Simbahan

Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes kapatid kay Kristo!  Ngayon ang simula ng National Bible Week na magtatapos sa Linggo, sa pagdiriwang ng National Bible Sunday.  Ang tema ng pagdiriwang/ “Pag-ibig ng Diyos ang Kasagutan sa Dumaraing na Sanlibutan”.  Tunay na kapag pag-ibig ng Diyos ang ating pinanghawakan, walang unos o bagyo ng buhay ang …

ENERO 24, 2022 – LUNES SA IKATLONG LINGGO NG TAON | San Francisco de Sales, Obispo at pantas ng Simbahan Read More »

ENERO 23, 2022 – IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON | Linggo ng Salita ng Diyos

Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon. Linggo po ngayon ng Salita ng Diyos o Sunday of the Word of God!  Gaano ba kahalaga ang Salita ng Diyos sa’yong buhay?  Naglalaan ka ba ng panahon araw-araw upang basahin ito, pagnilayan at gamitin sa’yong pagdarasal?  Ito po ang inyong lingkod Sr. Lina Salazar ng …

ENERO 23, 2022 – IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON | Linggo ng Salita ng Diyos Read More »

ENERO 22, 2022 – SABADO SA IKALAWANG LINGGO NG TAON | San Vicente, diyakono at martir

Maligayang araw ng Sabado kapatid kay Kristo!  Dakilain natin ang Diyos ng Pag-ibig na Siyang bukal ng lahat ng pag-ibig na ating nararanasan.  Bagamat hindi ganap o perpekto ang pagpapahayag natin ng pag-ibig bilang mga tao, pero sa tuwing nag-aalay tayo ng buhay, panahon at paglilingkod sa kapwa; sa tuwing nagsasakripisyo tayo nang hindi naghihintay ng kapalit, …

ENERO 22, 2022 – SABADO SA IKALAWANG LINGGO NG TAON | San Vicente, diyakono at martir Read More »

ENERO 21, 2022 – BIYERNES SA IKALAWANG LINGGO NG TAON | Santa Agnes, birhen at martir

Magandang-magandang araw ng Biyernes kapatid kay Kristo!  Purihin ang Mapagmahal nating Diyos sa pagkaloob sa atin ng panibagong pagkakataon upang lumago sa ating pananampalataya at pagkakakilala sa Kanya.  Ihabilin natin sa Kanya ang mga gawain natin sa buong maghapon at hilinging pangunahan tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin at sa ating pagdedesisyon. Ito po si Sr. …

ENERO 21, 2022 – BIYERNES SA IKALAWANG LINGGO NG TAON | Santa Agnes, birhen at martir Read More »

ENERO 20, 2022 – HUWEBES SA IKALAWANG LINGGO NG TAON | San Fabian, papa at martir/ San Sebastian, martir

Magandang buhay ginigiliw kong kapatid kay Kristo.  Purihin natin ang Panginoong Hesus na ating Dakilang Manggagamot!  Muli nating ipagkatiwala sa Kanya ang kagalingan ng mga may sakit, lalo na ang mga may malubhang karamdaman.  Idalangin natin, na iunat nawa ng Panginoon ang Kanyang Mapagpagaling na kamay sa lahat ng mga taong nagdurusa dahil sa karamdaman – pisikal man …

ENERO 20, 2022 – HUWEBES SA IKALAWANG LINGGO NG TAON | San Fabian, papa at martir/ San Sebastian, martir Read More »

ENERO 17, 2022 – LUNES SA IKALAWANG LINGGO NG TAON | San Antonio, Abad

Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes kapatid kay Kristo!  Pasalamatan natin ang Diyos sa panibagong araw, panibagong linggo upang mapapurihan Siya sa ating buhay.  Muli nating idulog sa Kanya ang mabubuti nating hangarin sa buong linggong ito, at hilinging basbasan ito at pakabanalin para sa Kanyang kapurihan.  Ito po si Sr. Lina Salazar ng Daughters …

ENERO 17, 2022 – LUNES SA IKALAWANG LINGGO NG TAON | San Antonio, Abad Read More »