orcategory: BAGONG UMAGA

SETYEMBRE 23, 2019 – LUNES SA IKA-25 NA LINGGO NG TAON | Paggunita kay San Pio de Pietrelcina, pari

EBANGHELYO:  LUCAS 8:16-18 Sinabi ni Jesus sa madla: “Walang nagsisindi ng ilawan at tinatakpan ito ng palayok o inilalagay sa ila­lim ng higaan. Ipinapatong ito sa patu­ngan para makita ng mga puma­pasok ang liwanag. Walang nalilihim na di mabu­bunyag ni natatakpan na di ma­ha­hayag at malalantad. Ka­yat isip-isipin ninyo ang inyong nari­rinig dahil bibigyan pa nga ang …

SETYEMBRE 23, 2019 – LUNES SA IKA-25 NA LINGGO NG TAON | Paggunita kay San Pio de Pietrelcina, pari Read More »

SETYEMBRE 22, 2019 – IKA-25 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

EBANGHELYO:  LUCAS 16:1-13 Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “May katiwala ang isang mayaman, at isinumbong sa kanya na nilulustay ng katiwala ang kanyang kayamanan. Ipinatawag niya ito at sinabi sa kanya: ‘Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Magsulit ka sa akin ng iyong pangangasiwa dahil hindi ka na makapangangasiwa.’ At naisip ng katiwala: …

SETYEMBRE 22, 2019 – IKA-25 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON Read More »

SETYEMBRE 21, 2019 – SABADO SA IKA-24 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan ni San Mateo, apostol

EBANGHELYO:  MATEO 9:9-13 Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito: “Sumunod ka sa akin.” At tumayo si  Mateo at sumunod sa kanya. At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming tagasingil ng buwis at iba pang makasalanan ang lumapit at …

SETYEMBRE 21, 2019 – SABADO SA IKA-24 NA LINGGO NG TAON | Kapistahan ni San Mateo, apostol Read More »

SETYEMBRE 15, 2019 – IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

EBANGHELYO:  LUCAS 15:1-10 Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig.  Kaya nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at mga guro ng Batas: “Tinatanggap niyan ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.” “Kung may sandaang tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang siyamnapu’t siyam …

SETYEMBRE 15, 2019 – IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON Read More »

SETYEMBRE 14, 2019 – SABADO SA IKA-23 LINGGO NG TAON | Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

EBANGHELYO:  JUAN 3:13-17 Sinabi ni Jesus kay Nicodemo: “Walang umakyat sa Langit maliban sa bumaba mula sa Langit— ang Anak ng Tao. Kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayundin naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa kanya. Ganito nga kamahal ng Diyos …

SETYEMBRE 14, 2019 – SABADO SA IKA-23 LINGGO NG TAON | Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal Read More »