Agosto 18, 2016 HUWEBES Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon Santa Elena

Muling nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga: "Tungkol sa nangyayari sa Kaharian ng Langit ang kwentong ito:May isang haring naghanda sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ipinatawag niy sa mga katulong ang mga imbitado sa kasalan pero ayaw nilang dumalo. Muli niyang pinapunta ang iba pang mga katulong para sabihin sa mga inanyayahan sa kasalan:"Naghanda ako ng pagkain, nagpatay ng mga toro at mga pinatabang hayop;handa na ang lahat kaya pumarito na kayo sa kasalan.' Ngunit hiindi nila pinansini ang paanyaya, sa halip ay may pumunta sa kanyang taniman, at sa kanyang negosyo naman ang isa pa. Sinunggaban naman ng iba ang mga katulong ng hari, nilibak at pinatay. Lubhang nagalit ang hari kayat ipinadala niya ang kanyang hukbo para puksain ang mga mamamatay-tao at sunugin ang lunsod. At sinabi niya sa kanyang mga katulong: 'Handa na ang kasalan pero hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo ngayon sa dulo ng lunsod at anyayahan sa kasalan ang bawat makit n'yo. "Kaya agad na lumabas sa mga daan ang mga katulong at tinipon ang lahat nang makita, masama at mabuti, at napuno ang kasalan ng mga nasa hapag. Pagkatapos ay dumating ang hari para tingnan kong sino ang mga nasa hapag at napansin niya ang isang lalaking hindi nakadamit-pampiyesta. Kaya sinabi niya rito: 'Kaibian, paanoo ka nakapasok nang walang damit pangkasal?' Ngunit hindi umimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong: Igapos ang kanyang mga kamay at paa, at itapon sa dilim, kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin.' "Marami ngang talaga ang tinawag pero kaunti ang pinili.

PAGNINILAY

Sa talinhagang ating narinig, nakita nating inilalarawan ang iba't ibang pagtugon ng mga inaanyayahan. Iba't iba ang kanilang disposisyon, kung kaya't hindi pare-pareho ang naging pagtugon. Pero sa konteksto na ang hari ang nag-anyaya, mahirap matanggap at maunawaan ang pagtanggi ng mga inanyayahan. Ipinahihiwatig ng talinhagang ito na ang Langit, isang masayang piging katulad ng kasalang inilaan ng Diyos para sa Kanyang mga hinirang. Dahil buo na ang pasya, walang makapipigil sa Kanya para ipagpaliban ang piging. Tumanggi man ang mga naunang inanyayahan, matutuloy pa rin ang kasalan. Mga kapatid, hindi ipipilit ng Diyos ang Langit sa mga taong ayaw pumasok sa Langit. Bagkus, ibibigay Niya ang Langit sa mga taong magpapahalaga dito. Pero sa ating pagtugon, may mga panukala at pamantayan tayong dapat sundin. Pag-ibig at paglilingkod sa kapwa ang hinihingi sa mga tutugon sa paanyaya. Panginoon, tulungan Mo po akong pag-ibayuhin ang aking paglilingkod nang may pag-ibig sa puso. Nang maging marapat akong tumugon sa Inyong paanyaya na dumalo sa Iyong inihandang piging sa Langit. Amen.