Agosto 20, 2016 SABADO Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon San Bernardo, abad at pantas ng Simbahan

Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad: "Ang mga guro ng Batas at mga Pariseo ang umupo sa puwesto ni Moises. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi pero huwag silang pamarisan sapagkat nagsasalita sila pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Nginit hindi nila ikinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitantao lamang ang lahat nilang ginagawa; dahil dito, malalapad na laso ang Kasulatan ang gusto nila para sa kanilang mga noo, at mahahabang palawait sa kanilang balabal. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga handaan at sa sinagoga. Ikinatutuwa rin nilang mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao. "Huwag kayong patawag na 'guro' sapagkat isa lamang ang Guro ninyo at magkakapatid kayong lahat. Huwag din n'yong tawaging 'ama' ang sinuman sa mundo sapagkat iisa lamang ang inyong Ama, siya na nasa Langit. Huwag din kayong patawag na 'gabay' sapagkat iisa lamang ang inyong Patnubay, si Kristo. Maging alipin n'yo ang pinakadakila sa inyo. Sapagkat ibababa ang nagpapakataas at itataas ang napapakababa."

PAGNINILAY

Ang Ebanghelyong ating narinig, tila isang tabak na may magkabilang talim ang aral. May mensahe para sa mga tinuturuan, may aral din sa mga tagapagturo. Ang mga lider, relihiyoso man katulad ng mga eskriba at mga Pariseo, kinikilala ni Jesus sa kanilang kapagyarihang magturo. Halimbawa sa tahanan. May pagkukulang man ang isang magulang, hindi nangangahulugang wala na silang karapatang sundin at pakinggan ng kanilang mga anak. Magkamali man ang isang pinuno, nasa kanya pa rin ang karapatang sundin siya ng kanyang mga nasasakupan. Magkulang man ang isang pari, dapat pa rin siyang pakinggan sa kanyang mga mabubuting ipinangangaral. Sa kabilang banda naman, mas magiging epektibo ang isang tagapagturo kung nakikita ng tinuturuan na isinasabuhay niya ang kanyang itinuturo. Hamon ito sa lahat ng mga mangangaral at sa lahat ng may katungkulan magturo, "to walk the talk." Mas magiging kapani-paniwala tayong tagapagturo kung tayo ang unang nagsasabuhay ng ating ipinapangaral sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan Mo po akong maisabuhay ang magagandang aral na ibinabahagi ko sa iba. Maging huwaran nawa ako sa pagsabuhay ng Iyong mga turo. Amen.