Agosto 21, 2016 LINGGO Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon

Dumaan si Jesus sa mga lunsod at mga nayon, na nangangaral habang papunta siya sa Jerusalem. May nagtanong sa kanya: "Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas?" At sinabi ni Jesus sa mga tao: "Magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo: marami ang gustong pumasok at hindi makapapasok. Kapag tumindig na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, tatayo kayo sa labas na kumakatok at magsasabing 'Panginoon, buksan mo kami.' Sasagot naman siya sa inyo: 'Hindi ko alam kung tagasaan kayo." "Kaya sasabihin n'yo: 'Kami ang kumanin at uminom na kasalo mo, at sa aming mga lansangan ka nangaral.' Pero sasagutin niya kayo: 'Hindi ko alam kung tagasaan kayo. Lumayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama.' Naroon ang iyakan at pagngangalit ng mga ngipin pagkakita n'yo kina Abraham, Isaac, Jacob, at sa lahat ng propeta sa Kaharian ng Diyos, at ipagtatabuyan naman kayo sa labas. At mikisalo naman sa Kaharian ng Diyos ang darating mula sa silangan, kanluran, timog, at hilaga. Oo, may mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli."

PAGNINILAY

Malinaw ang sagot ng Panginoon sa tanong natin sa pambungad. Marami ang magpipilit na pumasok sa Kaharian ng Langit pero hindi makakapasok. Kailangang pagsikapang pumasok sa makipot na pintuan, at upang makapasok sa makipot na pintuan – disiplina ang ating kailangan. Anong uri ba ng disiplina at pagsisikap ang dapat nating gawin alang-alang sa Kaharian ng Langit? Una, dapat makinig sa mensahe ni Jesus at isabuhay ang Kanyang turo nang sinumang nais na maging alagad Niya. Hindi lamang para sa magagaling ang Kaharian ng Diyos; hindi lamang ang mga mahuhusay ang makakapasok dito. Itinutuwid ng Diyos ang lahat ng tao, at hangad Niya ang makabubuti sa atin – dahil na rin sa pag-ibig Niya sa atin. Ikalawa, nagkakaroon din ng disiplina ang isang tao kapag alam niya kung paano harapin ang mga pagsubok sa buhay. Hindi natin dapat itinatakwil ang mga pagsubok, sa halip tinatanggap ito bilang bahagi ng ating buhay dito sa lupa. Mga kapatid, hindi tayo pinipilit ng Panginoong maging alagad Niya. Isa itong patuloy na paanyaya na maaari nating tanggapin o isawalang-bahala. Kung hindi tayo tutugon ngayon, kailan pa? Baka abutan na tayo ng pagsasara ng pinto. Panginoon, basbasan Mo po ang aking hangarin na maging alagad Mo. Malugod ko pong tinatanggap ang Iyong pagdidisiplina dahil nananalig akong makakabuti ito sa akin. Itulot Mo pong maiayon ang buhay ko ayon Sa'yong mga tuntunin. Amen.