Agosto 22, 2016 LUNES Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon Pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria

Sa ikaanim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David; at Maria naman ang pangalan ng Birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya: "Matuwa ka, O puspos ng grasya sumasaiyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng Anghel sa kanya: "Huwag kang matakot , Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayo'y maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus . Magiging dakila siya at tatawagin siyang Anak ng Kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailaman; talaga ngang walang katapusan ang kanyang paghahari." Sinabi ni Maria sa anghel: "Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel: "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging Anak ng Diyos. At nagdalantao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa ikaanim na buwan na siyang itinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos." Sinabi naman ni Maria: "Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel.

PAGNINILAY

Mga kapatid, kung napapansin ninyo tuwing Miyerkules, libu-libong mga tao ang nagsisimba at nagnonobena sa Dambana ng Ina ng Laging Saklolo sa Baclaran. Maririnig ang iba't ibang kuwento ng mga himala. Pumasa sa mga pagsusulit, gumaling sa sakit, nakapagtrabaho sa ibang bansa, nakapag-asawa o nagkaroon ng anak at iba pa. Maraming nagpapasalamat sa Mahal na Birhen dahil sa mga biyayang ito. Pero, habang kinikilala ng Inang Simbahan ang papel ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan, binibigyang-diin ng Ebanghelyo ngayon na ang lahat ng himala, naganap dahil pinahintulutan ito ng Diyos. Totoong dakila si Maria dahil sumunod siya sa tawag ng Diyos, pero hindi dapat malimutan ng mga nananalangin kay Maria, na ang Diyos ang tunay na dahilan ng mga himala. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po pagkaloob Mo sa amin ng Iyong Inang si Maria, bilang amin ring Ina. Sa pamamagitan ng kanyang tulong-panalangin, lumago nawa kami sa aming pananampalataya at akayin kami papalapit Sa'yo. Amen.